Ühtsuses on meie jõud! Eesti Juudi Kogukonna liikmed regulaarselt kohtuvad, suhtlevad omavahel ning palju aega viibivad koos. Nad võivad osaleda kõikides Kogukonna programmides ja projektides, ning kasutada erinevaid soodustusi. Kogukonna töötajatel tihti küsitakse: kas mina saan liituda Kogukonnaga? Mida selleks vaja on?

Vastused nende küsimustele leiate allpool infost.

Eesti Juudi Kogukonna liikmeteks võivad saada vähemalt 13.a.saanud juudid või juudi päritoluga füüsilised isikud, kes elavad Eesti Vabariigis, ning tunnustavad organisatsioonis kehtivat põhikirja.

Juudi Kogukonna liikmed vanuses alla 18 a. ei oma otsustava hääleõiguse, nad ei saa osaleda valimistel ning neid ei saa valida EJK juhtimis- ja järelvalveorganitesse.  EJK liikmeks võib olla ka juriidiline isik, kui tema tegevuseesmärgid ning põhihariduse alused ei ole vastuolus Eesti Juudi Kogukonna põhikirjaga.

Vastuvõt EJK liikmete hulka toimub individuaalselt isiklikku avalduse esitamisel.

EJK  liige peab järgima põhikirja, regulaarselt maksma liikmemaksu ning võimaluse korral aktiivselt töötama mõnes EJK organisatsioonis ja kaasa aitama EJK liikmete konsolidatsiooni.

GDPR andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus

25. maist 2018 reguleerib andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus (ingl keeles lühend GDPR). Kõnealune määrus ei muuda isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, kuid lisab mõned uued reeglid, nagu isikuandmete töötlemine põhjendatud huvi alusel ning andmetöötleja kohustus teavitada Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti isikuandmete töötlemisel esinenud turvanõuete rikkumisest. Töötleme isikuandmeid kooskõlas määrusega järgmiste põhimõtete järgi:

 • Kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning andmeid kogume üksnes ulatuses, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohutuste täitmiseks.
 • Rakendame nii organisatsioonilisi kui tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus (nt vastav kohustus tuleneb seadusest, täidame lepingust tulenevat kokkulepet või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek).
 • Säilitame isikuandmeid oma andmebaasides ning Teil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on Teil igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Kuidas me teie isikliku teavet kogume?

Kogume teie kohta teavet, kui kasutate meie veebisaiti, registreerute ühenduse liikmeks, registreerute/osalete meie programmides, teete annetuse või pangaülekande.

Millist teavet teilt kogutakse?

Kogutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, isikukoodi, sünniaega, elukoha aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kodakondsust, töökohta, õppeasutust, teavet sugulaste kohta, teavet alaealiste laste kohta, pangakonto numbrit.

Kuidas teie teavet kasutatakse?

Võime teie teavet kasutada selleks, et:

 • kutsuda teid osalema meie programmides ja tegevustes;
 • vastata teie küsimustele või päringutele;
 • töödelda enda tehtud annetusmakseid;
 • registreeruda üritustele;
 • saada teie arvamus meie pakutavate teenuste kohta;
 • teavitada teid muudatustest;
 • teavitada teid uutest programmidest;
 • koostada uudiskiri;
 • Saatke teile sõnumeid programmide kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Need võivad sisaldada ka teavet kampaaniate ja raha kogumise sündmuste kohta;
 • menetleda töötaotlust.

Küsimuste korral andmete töötlemise osas palume saata e-kiri aadressile info@jewish.ee.

Oma organisatsioonis järgime EMSL Vabaühenduste Liidu poolt välja töötatud eetikakoodeksit.

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.