Ühtsuses on meie jõud! Eesti Juudi Kogukonna liikmed regulaarselt kohtuvad, suhtlevad omavahel ning palju aega viibivad koos. Nad võivad osaleda kõikides Kogukonna programmides ja projektides, ning kasutada erinevaid soodustusi. Kogukonna töötajatel tihti küsitakse: kas mina saan liituda Kogukonnaga? Mida selleks vaja on?

Vastused nende küsimustele leiate allpool infost.

Eesti Juudi Kogukonna liikmeteks võivad saada vähemalt 13.a.saanud juudid või juudi päritoluga füüsilised isikud, kes elavad Eesti Vabariigis, ning tunnustavad organisatsioonis kehtivat põhikirja.

Juudi Kogukonna liikmed vanuses alla 18 a. ei oma otsustava hääleõiguse, nad ei saa osaleda valimistel ning neid ei saa valida EJK juhtimis- ja järelvalveorganitesse.  EJK liikmeks võib olla ka juriidiline isik, kui tema tegevuseesmärgid ning põhihariduse alused ei ole vastuolus Eesti Juudi Kogukonna põhikirjaga.

Vastuvõt EJK liikmete hulka toimub individuaalselt isiklikku avalduse esitamisel.

EJK  liige peab järgima põhikirja, regulaarselt maksma liikmemaksu ning võimaluse korral aktiivselt töötama mõnes EJK organisatsioonis ja kaasa aitama EJK liikmete konsolidatsiooni.

GDPR andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus

25. maist 2018 reguleerib andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus (ingl keeles lühend GDPR). Kõnealune määrus ei muuda isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, kuid lisab mõned uued reeglid, nagu isikuandmete töötlemine põhjendatud huvi alusel ning andmetöötleja kohustus teavitada Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti isikuandmete töötlemisel esinenud turvanõuete rikkumisest. Töötleme isikuandmeid kooskõlas määrusega järgmiste põhimõtete järgi:

 • Kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning andmeid kogume üksnes ulatuses, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohutuste täitmiseks.
 • Rakendame nii organisatsioonilisi kui tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus (nt vastav kohustus tuleneb seadusest, täidame lepingust tulenevat kokkulepet või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek).
 • Säilitame isikuandmeid oma andmebaasides ning Teil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on Teil igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

Kuidas me teie isikliku teavet kogume?

Kogume teie kohta teavet, kui kasutate meie veebisaiti, registreerute ühenduse liikmeks, registreerute/osalete meie programmides, teete annetuse või pangaülekande.

Millist teavet teilt kogutakse?

Kogutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, isikukoodi, sünniaega, elukoha aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kodakondsust, töökohta, õppeasutust, teavet sugulaste kohta, teavet alaealiste laste kohta, pangakonto numbrit.

Kuidas teie teavet kasutatakse?

Võime teie teavet kasutada selleks, et:

 • kutsuda teid osalema meie programmides ja tegevustes;
 • vastata teie küsimustele või päringutele;
 • töödelda enda tehtud annetusmakseid;
 • registreeruda üritustele;
 • saada teie arvamus meie pakutavate teenuste kohta;
 • teavitada teid muudatustest;
 • teavitada teid uutest programmidest;
 • koostada uudiskiri;
 • Saatke teile sõnumeid programmide kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Need võivad sisaldada ka teavet kampaaniate ja raha kogumise sündmuste kohta;
 • menetleda töötaotlust.

Küsimuste korral andmete töötlemise osas palume saata e-kiri aadressile info@jewish.ee.